Ordensbestemmelser

Stk. 1. Haven skal fremstå velpasset fra medio april og fremdeles sommeren igennem.

Der skal foretages rimelig pasning i vinterhalvåret.

 

Stk. 2. Kolonihaverne må kun benyttes som lyst- eller køkkenhaver, ikke som oplagsplads. Haverne må ikke tilgro med ukrudt. Der må ikke oplagres ting i haven, som ved ilde lugt generer andre medlemmer, ligesom der ikke må opbevares ting, der tiltrækker skadedyr.


Stk. 3. Medlemmer må ikke have byggematerialer eller lign. liggende på vejene eller fællesarealer over 24 timer og aldrig efter mørkets frembrud uden behørig markering.


Stk. 4. Havens samlede bebyggelse, undtagen drivhus, skal være behørigt sikret mod jord, for at forhindre indtrængning af rotter, katte og ræve m.fl..


Stk. 5. Haverne skal være indhegnet med levende hegn og hække. Ved genplantning skal anvendes planter som eksisterende. Dvs. mod ringvejen samt ”Krokusvej” skal beplantes med Naur. Øvrige strækninger mod fællesvej skal beplantes med (avn)bøg.


Stk. 6. Medlemmerne har pligt til at vedligeholde og klippe hækkene i tilknytning til egen have.


Stk. 7. Haveloddet etableres med levende hegn, som ikke må være lavere end 1,5 m. og højst 1.8 m. Hækkene mod vores veje højst 1,75 m.. Dog er der visse haver der må tage hensyn til oversigtsforholdene ved hjørnegrund, der omgiver kolonien. De ydre hække mod Ringvej 3 og langs Sydmarken må ikke være lavere end 1.75 m. og højst 1.80 m. målt på udvendig side. Hække til fællesarealer skal klippes senest 1. juli og alle hække senest 1.oktober.


Stk. 8. I yderhækkens forløb må kun anbringes én havelåge/dobbeltlåge, som skal gå indad.

Indgangen skal være anbragt ud til den vej, hvor haven er placeret i henhold til foreningskortet.


Stk. 9. Pigtråd og anden armering må ikke anvendes i haven.


Stk. 10. Træer som er årsag til ulempe, gener og fare, vil indgå i en bestyrelsesbehandling og -beslutning om forholdet.


Stk. 11. Brug af vejsalt og andre kemikalier bl.a. til optøning af is og sne er forbudt overalt i foreningen.


Stk. 12. Alle haver skal være forsynet med havelåge og postkasse placeret i umiddelbar nærhed af havelågen.

Ligeledes skal alle haver være nummererede.

Nummeret skal sidde på havelågen eller så tæt ved som muligt.

Udgifterne hertil påhviler havelejeren.


Stk. 13. Brug af enhver form for radio, TV, grammofon, højttalere og lignende skal ske under hensyntagen til naboerne.


Stk. 14. Radio-, TV- og andre antenner/paraboler må kun opsættes, så de ikke er til fare, gene eller ulempe for nogen, og må ikke være højere end 6 meter.


Stk. 15. Færdselsloven er gældende i foreningen.

Al parkering er forbudt på vejene, dog er af og pålæsning tilladt. Parkering henvises til parkeringspladsen, inden for de afmærkede båse.

Der må ikke henstå påhængskøretøjer, uindregistrerede køretøjer eller køretøjer med en tilladt totalvægt over 3500 kg. på parkeringspladsen. Ligeledes må køretøjer, der lækker olie, el. lign. ikke henstå på parkeringspladsen. Det skal indskærpes, at det ikke er tilladt at vaske bil eller udføre mekanikerarbejde på parkeringspladsen.

Cyklister skal, indenfor foreningens område, vige for fodgængere.


Stk. 15a. Parkering på havelod.

Parkeringspladsen kan maksimalt udgøre 3,0 m i bredden og 5,0 m i dybden, og skal anlægges, nærmest Voldlys fællesveje. Parkering eksempelvis bagerst i haven kan ikke tillades.

Parkeringspladsen skal være uden overdækning og falde naturligt ind i havens øvrige anlæg.

Afgrænsningen til p-pladsens anlæg skal være udført i levende hegn. Parkeringspladsen skal anlægges mindst 60 cm fra skel.

Parkeringspladsen i haven må kun anvendes til parkering af indregistrerede motorkøretøjer under 180 cm´s højde og max veje 3500 kg. Dog undtaget invalidebiler. Disse kan undtages for reglen om max højde på 180 cm.

Større varevogne og kassevogne henvises til de øvrige parkeringsanlæg i H/F Voldly.

Parkeringspladsen må ikke anvendes til henstilling af campingvogne, campingtrailer o.l.

Parkeringspladsen må ikke anvendes til opbevaring/opsamling af skrald eksempelvis haveaffald, møbler o.l.

Parkeringspladsen må ikke anvendes til bilvask, reparationer, olieskift mv. af køretøjer.

Motorkøretøjer må ikke unødigt startes/gå i tomgang, af hensyn til de omkringliggende haver.

I øvrigt gælder.

At bilen ikke må larme unødvendigt (f.eks. defekt lydpotte).

At bilen ikke må holde parket vinteren over.

At parkeringspladsen kun må bruges, når kolonihaven bruges til overnatning.

Der skal ansøges om etablering af parkeringsplads i egen have hos bestyrelsen. Parkeringspladsen må ikke benyttes til parkering, før der foreligger en godkendelse fra bestyrelsen.


Stk. 16. Enhver har pligt til at bidrage til ro, orden og god behandling af fællesskabet indenfor hele foreningen.


Stk. 17. Bestyrelsen og vandudvalget har til enhver tid fri adgang til haverne i embeds medfør, medlemmerne skal forinden orienteres.


Stk. 18. Foreningens renovationsordning skal følges og overholdes.

Al henkastning af affald er forbudt på foreningens område.

Al form for affald, som ikke falder ind under renovationsordningen (pap, aviser, glas, haveaffald o.l.), skal fjernes af medlemmet for egen regning eller som storskrald/grønt affald.

Storskrald/haveaffald må først hensættes fra lørdag klokken 11.00 jævnfør liste på klubhus.


Stk. 19. Der må ikke etableres eller bruges ildsted i hus og have. Havegrill undtaget.

Endvidere er al afbrænding af haveaffald og lignende forbudt.


Stk. 20. Brug af plæneklippere, samt brug af støjende værktøj eller udstyr, er ikke tilladt på hverdage efter kl.20.00, lørdage efter kl. 16.00, samt søn- og helligdage efter kl. 12.00 - og må ingen dage påbegyndes før kl. 09.00.

Undtaget herfra er dog pligtarbejde og lign. under bestyrelsens ansvar.

Der skal hele tiden vises hensyn overfor de omkringboende.


Stk. 21. Brug af enhver form for våben er forbudt i foreningen.


Stk. 22. Intet medlem må uden bestyrelsens sanktion forbinde på foreningens vandanlæg/vandledning.


Stk. 23. Påmontering af og vedligeholdelse af ½-tomme stophane ved stik i skel påhviler foreningen.


Stk. 24. Der må under alle omstændigheder højst benyttes ½-tomme rør til alle private vandanlæg.

Montering af og vedligeholdelse af alt vandanlæg efter stophanen, påhviler havelejeren.


Stk. 25. Medlemmerne er forpligtede til at holde deres stikledninger, haner og vandmåler i orden. Stikledninger uden om vandmåler er forbudt.

Senest 1. marts skal havens stophane lukkes forsvarligt af lejeren. Vandspild eller oversvømmelser ved mangelfuld lukning erstattes af lejeren. Afregning ved spærret adgangsvej eller defekt vandmåler som ikke er skiftet pålægges 50 m3 i bod.

Vandmåler og stophane må ikke tildækkes. Bilvask er forbudt.


Stk. 26. Springvand og havebassiner skal være med recirkulering af vandet.


Stk. 27. Det er forbudt havelejerne at tilslutte udløb på foreningens drænanlæg og spildevandstanke uden bestyrelsens skriftlige tilladelse.


 S tk. 28. Ethvert vandingsforbud, som ved opslag eller lignende fremsættes, skal straks efterleves og overholdes.


Stk. 29. Foreningens trillebøre skal, hurtigt efter afbenyttelse, sættes på plads.


Stk. 30. Ingen må holde dyr i haven uden bestyrelsens skriftlige tilladelse.


Stk. 31. Ingen må tage sin hund med i haven, uden at haven er indhegnet og hundetilladelse er givet. Hundens efterladenskaber skal fjernes af ejeren, ellers kan tilladelsen inddrages, også hvis hunden ikke holdes i snor i foreningens område.


Det er ikke tilladt at have husdyr/kæledyr med i Klubhuset/foreningshuset/festsalen eller under halvtaget. Det er ikke tilladt at binde hunde til stolper i og omkring indgangen til ovennævnte.


Stk. 32. Klubhuset er åbent søndag kl. 11.00 – 17.00 og tirsdag 18.00 – 21.00. Generelt i klubhusets åbningstid må der ikke medbringes og nydes egne drikkevarer på fællesarealerne.


Stk. 33. Bestyrelsen kan undtagelsesvis dispensere fra ordensreglerne. Hensynet til helheden er den afgørende faktor i tvivlstilfælde.


Stk. 34. Toiletbygning holdes åben indtil vandlukning, der gøres rent af professionelt rengøringsfirma.Vedtaget på generalforsamling den 9. april 2017.


 

Go to Top